top of page

Základní údaje

 

Kristýna Bockstefflová

E-mail: info@fotografkazhradce.cz

Tel: +420 773980060

Adresa: Přemyslova 1284/36, Hradec Králové, PSČ 500 08

IČO: 08594180

 

 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 •  Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) podnikající fyzické osoby Mgr. Kristýny Bockstefflové se sídlem Hradec Králové – Nový Hradec Králové, Přemyslova 1284, PSČ: 500 08, IČ: 08594180, zapsané v živnostenském rejstříku - Magistrát města Hradec Králové (dále jen „fotograf“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy nebo dohody o poskytování fotografických služeb (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi fotografem a objednatelem (dále také jako „klient“).

 • Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek (týká se především u svatebního fotografování)

 •  Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi fotografem a klientem. Na tyto obchodní podmínky je klient dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a
  má možnost se s nimi seznámit. Uzavřením smlouvy klient dále souhlasí s tím, že se tyto podmínky stávají nedílnou součástí uzavřené smlouvy.

 • Veškeré smluvní vztahy mezi fotografem a klientem se řídí právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami ustanoveními občanského zákoníku vztahující se na podnikatele.

 

Zpracování osobních údajů

 

 • Osobní údaje, které fotografovi poskytnul v souvislosti s uzavřením této smlouvy klient, nebo které fotograf získá v průběhu provádění díla (zejména jméno, příjmení, datum narození, bydliště, telefonní číslo, email, |IG| nebo FB účet, obrazová podoba) fotograf zpracovává a bude zpracovávat z titulu uzavření smlouvy a jejího plnění s odkazem na čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Účelem zpracování je evidence smluvní spolupráce a uplatnění případné reklamace. Fotograf bude zpracovávat osobní údaje klienta v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví 5 let, následně údaje zlikviduje.

 • Fotograf dále zpracovává osobní údaje svých klientů, tedy jejich obrazovou podobu, za účelem své prezentace na svých webových stránkách a facebookovém nebo instagramovém účtu. Souhlas Objednatele může být dán také elektronicky výslovným prohlášením, že s tímto způsobem zpracovávání souhlasí a je dán na dobu 10ti let ode dne jeho udělení a klient jej může kdykoliv odvolat.

 • Objednatel dále zpracovává osobní údaje svých klientů, tedy jejich jméno, příjmení, telefonní číslo a email, za účelem marketingových nabídek svých služeb, akcí, slev. . Souhlas Objednatele může být dán také elektronicky výslovným prohlášením, že s tímto způsobem zpracovávání souhlasí a, a je dán na dobu 10ti let ode dne jeho udělení a Objednatel jej může kdykoliv odvolat.

 • Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy a jejich zabezpečení a ochrana je zajištěna v souladu s těmito předpisy i v souladu s Obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady EU  2016/679 o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR).

 • Kromě možnosti informace o tom, které osobní údaje Zhotovitel zpracovává, má Objednatel právo požadovat jejich opravu či omezení zpracování pokud zjistí, že jsou tyto údaje nesprávné, nepřesné, změnily se atd. Má právo podat proti jejich zpracování námitku v případech, zákonem předvídaných.

 • K osobním údajům Objednatele a dalších získaných při provádění díla nemá přístup žádná třetí osoba ani nejsou předávány do zahraničí, ani ukládány na jakémkoliv icloudu.

 • Fotografie vyhotovení pro Objednatele na základě jeho pokynů (bez označení konkrétní osoby, není-li výslovně uvedeno jinak) jsou zveřejňovány na webových stránkách nebo na sociálních sítích (Instagram, výjimečně Facebook) Zhotovitele pouze s předchozím souhlasem Objednatele. Tento souhlas dává Objednatel svobodně a lze jej kdykoliv odvolat. V takovém případě jsou fotografie okamžitě staženy ze všech umístění. Objednatel si je vědom toho, že pokud fotografii v mezidobí převzal jiný účet na sociálních sítích v souladu s právními předpisy a zásadami Facebooku či Instagramu, nemusí být v silách Zhotovitele zajistit jejich výmaz z těchto účtů.

 • S dotazy, připomínkami či požadavky k uplatnění Vašich práv se na mě neváhejte kdykoliv obrátit. Při svatebním focení mohou být zpracovávány v souvislosti s prováděním Díla i osobní údaje dalších osob, nikoliv jen objednatele, zejména pak jejich obrazová podoba. Objednatel prohlašuje a nese odpovědnost za to, že tyto osoby obeznámil s tím, že budou jejich osobní údaje zpracovávány, jaká mají práva, a to v rozsahu výše v tomto článku. 

 

OBJEDNÁNÍ FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB
 

Objednání focení

 • objednat se lze emailem, přes objednávkový formulář na webových stránkách nebo přes sociální sítě,

 • objednání je závazné v okamžiku připsání rezervačního poplatku 500 Kč na účet fotografa 670100-2213087663/6210. Tento rezervační poplatek je vratný pouze v případě, že focení bude zrušeno fotografem. V případě, že focení bude zrušeno ze strany klienta, a to z jakýchkoliv důvodů, je rezervační poplatek nervratný.

 • objednávkou klient stvrzuje přijetí těchto podmínek a srozumění s nimi, stejně tak srozumění s  autorským přístupem a fotografickým stylem, s kterým fotograf pracuje a nemá proti němu žádné výhrady. Proto nespokojenost s finální editací a podobou fotografií není v žádném případě důvodem pro reklamaci.
   

Objednací lhůta

 • objednací lhůta se odvíjí od momentální vytíženosti – cca 2 týdny před plánovaným termínem focení

 • lifestylové focení s novorozeným miminkem si zarezervujte ještě v těhotenství před samotným porodem, konkrétní termín focení se domlouvá po samotném porodu ještě z porodnice.
   

Zrušení rezervace

 • pokud se na domluvené focení klient nemůže z jakéhokoliv důvodu dostavit a bude požadovat jeho zrušení nebo náhradní termín, je jeho povinností oznámit telefonicky nebo e-mailem fotografovi tuto skutečnost s dostatečným časovým předstihem. V tomto případě platí, že rezervační poplatek propadá fotografovi.
   

Náhradní termín

 • klient bere na vědomí, že pokud bude žádat o náhradní termín, bude mu nabídnut nejbližší možný volný termín s ohledem na aktuální  fotografovu obsazenost termínů.

CENA FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB
 

Cena služeb

 •  cena konkrétních typů fotografování včetně podrobné informace o tom, co je součástí jednotlivých balíčků je podrobně uvedena na webových stránkách www.fotografkazhradce.cz
   

Splatnost cen

 • cena za fotografování (osvobozená od rezervačního poplatku) je splatná v den focení

 • nedojde-li k zaplacení ceny za fotografování, vyhrazuje si fotograf právo zakázku nepředat do doby, než je řádně zaplacena
   

FOTOGRAFOVÁNÍ
 

Realizace focení

 • všechny druhy fotografování, kromě svatebního, probíhají pouze v pracovních dnech ve dnech pondělí, středa a pátek na základě předem domluveného a potvrzeného termínu klientem a to buď v prostorech fotoateliéru  nebo v exteriéru

Exteriérové focení

 • lokace exteriérového focení je určena po dohodě s fotografem

 • v případě špatného počasí se exteriérové focení buď přesouvá na jiný termín nebo se uskuteční v ateliéru

 • pokud fotograf pojede na exteriérové fotografování mimo Hradec Králové, k ceně se připočítává cestovné 10Kč / km za cestu tam i zpět.

 • u svatebního fotografování se cestovné do 20 km od Hradce Králové nepočítá, poté se účtuje 10 Kč/km – za cestu tam i zpět
   

Doba focení

 • doba focení je individuální, zpravidla 1-2 hodiny v závislosti na zvoleném typu focení a také na tom, zda klient má zaplaceno za doplňkové služby, jako je líčení a účes

 • opozdíli se klient o více než 20 minut bez předchozí omluvy, je fotograf oprávněn fotografování zrušit a studio či smluvené místo opustit

 • v průběhu celého fotografování ve studiu či exteriéru je bez souhlasu fotografa zakázáno pořizovat jakýkoliv záznam z focení. Ať už jde o fotografie či videozáznam
   

VÝSLEDNÉ FOTOGRAFIE A DODÁNÍ FOTOGRAFIÍ
 

 • v případě lifestylového focení venku nebo v interiéru fotograf pošle hotové fotografie klientovi (nikoliv náhledy) do 21 kalendářních dní. Fotografie budou umístěny na webové galerii www.dastax.cz, kde si je klient může stáhnout v plné velikosti. Tato galerie je přístupná pouze 14 kalendářních dní, poté je automaticky smazána. Za znovu nahrání galerie si fotograf bude účtovat manipulační poplatek ve výši 500 Kč.

  • počet fotografií je upraven v ceníku na webových stránkách v závislosti na tom, zda se fotí v exteriéru nebo ateliéru​

 • v případě fashion balíčku (6500 Kč/10 ks fotografií), posílá fotograf do 10 pracovních dní klientovi náhledy, ze kterých si vybere daný počet fotografií k finální úpravě. Náhledy, které budou zaslány, představují nejzdařilejší záběry z focení a jejich výběr provádí výhradně fotograf. Jejich počet není pevně stanoven, vždy ale umožňuje dostatečný výběr vzhledem ke zvolenému balíčku.

  • dle autorského zákona č. 121/2000 sb. není bez souhlasu fotografa jako autora daného díla dovoleno tyto náhledy kdekoli zveřejňovat a ani je dále upravovat (jsou ve vlastnictví fotografa a určeny výhradně pro výběr k finální úpravě)

  • zaslané náhledy fotografií není dovoleno jakkoliv upravovat a veřejně prezentovat a slouží pouze pro klientovu osobní potřebu a  k následnému výběru fotografií, které bude klient požadovat upravit

  • vybrané fotografie k úpravě  odešle klient  zpět v co možná nejkratší časové lhůtě, nejpozději však do 2. týdnů od jejich obdržení

  • pokud bude výběr pro úpravu fotografií zaslán po této lhůtě, fotograf si vyhrazuje prodloužit dobu dodání fotografií (viz. Dodací lhůta fotografií)

  • po dokončení zakázky dochází k smazání vytvořené galerie s náhledy

  • pokud si klient nestihne vybrat svoje fotografie k úpravě ani po 1 měsíci, dochází ke smazání galerie s náhledy.

  • pro opětovné nahrání galerie se účtuje manipulační poplatek ve výši 500,- (i pokud  si chce klient "dovybrat" další fotky po již dokončené a odevzdané zakázce).

 • NEUPRAVENÉ FOTOGRAFIE NEPOSKYTUJI.

 • u lifestylového focení neprovádím žádné retuše, jako je retuš vrásek, neposedných vlasů, tetovaček dětí apod.

 • Úpravy typu odstranění dvojité brady  či faldíků atd, rovnání křivých nosů, zubů, zeštíhlení postavy atd. nejsou možné. Tento typ úpravy je náplní práce grafika, nikoliv fotografa.

 • nespokojenost s vlastním vzhledem není důvodem k reklamaci fotografií

Vyvolání fotografií, tisk, reklamace

 • fotografie jsou vyvolávány u ověřených dodavatelů

 • reklamace tištěných fotografií je možná pouze na základě viditelné tiskové chyby (škrábance, pruhy a jiné viditelné vady), nikoli v barevnosti či světlosti/tmavosti daného tisku

 • nespokojenost a nesouhlas s fotografickým stylem a autorským pojetím fotografa není také důvodem k reklamaci zakázky
   

Archivace fotografií

 • všechny neupravené fotografie (raw formáty) se archivují po dobu 1 měsíce od odevzdání zakázky, poté data  odstraňuji v souladu s nařízením EU 2016/679 o ochraně fyzických osob (tzv. GDPR)

 • pokud chce klient zakázku reklamovat, musí tak učinit do této doby

 • odevzdané fotografie (jpg formáty) archivuji po dobu jednoho roku, v případě svatebních zakázek půl roku od odevzdání

 • pokud dojde během této doby ke ztrátě či poškození USB s fotkami, fotograf může data znovu zaslat prostřednictvím Úschovny.cz nebo zaslat nový usb flash disk za příplatek 350 Kč + poštovné dle tarifu ČP
   

SOUHLAS S POSKYTNUTÍM FOTOGRAFIÍ

Všechny zvěřejněné fotografie v portfoliu, na sociálních sítích nebo na svých webových stránkách disponují souhlasem daných osob. Pokud si klient  souhlas rozmyslí, má právo ho odvolat a to písemně nebo emailem na uvedené adrese či e-mailu v Kontaktech.

 

AUTORSKÁ PRÁVA

Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora. Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci.

SVATEBNÍ FOCENÍ 

Všechny informace o svatebním focení jsou upraveny ve smlouvě o dílo při sjednávání svatebního focení. 

bottom of page